Onderzoek & Ontwikkeling
Delen

Ontwikkeling

De onderzoekers Persoonsgerichte en Geïntegreerde Zorg van de afdeling Gezondheidswetenschappen (UMCG) hebben samengewerkt met wetenschappers van het UMCG en RuG, met aanbieders en financiers van zorg en welzijn, en participeerden in nationale en internationale netwerken. 

Samenwerking met afdelingen van het UMCG en de RuG

De onderzoekers hebben met diverse andere afdelingen van het UMCG en de RuG samengewerkt op het gebied van onderzoek en ontwikkeling gerelateerd aan gezondheidsproblemen van ouderen en andere kwetsbare groepen. Zo werkten ze samen met de UMCG-afdelingen Health Technology Assessment, Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie en Bijzondere Tandheelkunde, Neurologie, Huisartsgeneeskunde, Ouderengeneeskunde, Interne geneeskunde, Chirurgie, Oncologie, Orthopedie, en Bewegingswetenschappen en de faculteit Letteren van de RuG. 

Participatie in regionale netwerken

Voor het realiseren van persoonsgerichte en geïntegreerde zorg in de praktijk participeerde het team in regionale netwerken. Hierin waren bestuurders, beleidsmedewerkers en professionals van de aanbieders van zorg en welzijn – zoals VVT-organisaties, welzijnsorganisaties, huisartsen(coöperaties) en regionale ziekenhuizen – vertegenwoordigd. Via de stuurgroepen werd nauw samengewerkt met de financiers van geïntegreerde zorg, waaronder de zorgverzekeraars en zorgkantoren van Menzis en Zilveren Kruis en de gemeenten die deelnamen aan SamenOud.

Stuurgroep SamenOud Oost-Groningen

Na de overdracht van de projectleiding aan de stuurgroep SamenOud Oost-Groningen (juni 2014) was onze rol vooral gericht op het onderzoek naar de langetermijnuitkomsten van  SamenOud. Dit resulteerde in een onderzoeksrapport. Op basis van de resultaten van dit onderzoek borgen financiers van zorg en welzijn onderdelen van SamenOud in de dagelijkse praktijk, in afstemming met de aanbieders van zorg en welzijn. Daarmee kwam een einde aan de project- en onderzoeksfase van SamenOud in Oost-Groningen.  

Stuurgroep SamenOud Zuidoost-Drenthe 

Sinds de start van SamenOud in Drenthe in 2014 nam het team deel aan de stuurgroep SamenOud Zuidoost-Drenthe. Onze rol was vooral adviserend en ondersteunend aan de bestuurders van de deelnemende organisaties bij het realiseren van SamenOud. Dit heeft geleid tot een intensieve samenwerking. Daarnaast waren we verantwoordelijk voor de jaarlijkse vragenlijsten voor het bepalen van de risicoprofielen van de deelnemende ouderen, en voor de onderzoeken. Deze onderzoeken waren gericht op het evalueren van de uitkomsten van SamenOud en op het verbeteren van de kwaliteit van zorg.  

Samenwerking met Huisartsenzorg Drenthe

Sinds 2016 werkten we nauw samen met Huisartsenzorg Drenthe (HZD) om gezamenlijk de aanpak van geïntegreerde ouderenzorg in de provincie Drenthe te realiseren. Daarvoor is een factsheet ontwikkeld waarin de verschillende kenmerken beschreven zijn. Daarmee kregen huisartsen en belangstellende organisaties (gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties en bewoners) inzicht in de aanpak zoals SamenOud en HZD dat vormgeven. Uiteindelijk heeft de samenwerking geleid tot één werkwijze rondom Integrale Ouderenzorg in Drenthe.

Landelijke samenwerking

Landelijke werkten we samen met:

  • Deelnemende partijen aan het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO). Gezamenlijk is gewerkt aan publicaties en borging van resultaten en nieuwe ontwikkelingen.
  • BeterOud, het consortium dat de implementatie van de opbrengsten van het NPO realiseert. SamenOud was één van de trekkers van de Leergemeenschap Lokaal Samenwerken. 
  • Deelnemers aan het Citrienfonds-programma voor e-healthprojecten. 

Internationale samenwerking

Ook internationaal staat SamenOud, onder de naam Embrace, goed bekend. Zo was Embrace als een van de good practices aangewezen bij de benoeming van Noord-Nederland – onder leiding van het UMCG en het Healthy Ageing Network Northern Netherlands (HANNN) – tot Reference Site Healthy Ageing door de Europese Commissie. In 2013 behaalde Noord-Nederland als Reference Site drie sterren en in 2016 vier sterren. Beide keren was dit de hoogst haalbare erkenning. 

Daarnaast waren we partner in meerdere Europese netwerken, gevormd door partners van EU-subsidies. Onder andere voor e-health (CONNECARE) en implementatie van geïntegreerde zorg (ACT@Scale).